Close

SINDIKALNO ORGANIZOVANJE I SLOBODNO UDRUŽIVANJE NEOTUĐIVA SU PRAVA RADNIŠTVA U BiH

Autor:

Gordana Katana

June 3, 2023

Kao poticaj boljem sindikalnom povezivanju prvi put od okončanja rata u BiH potpisan je između  dva sindikata ,Sindikalna organizacija ArcelorMittal  Prijedor i Sindikata ArcelorMittal Zenica Memorandum o razumijevanju i saradnji.

Ovim dokumentom dogovoreno je zajedničko sindikalno djelovanje i koordinacija aktivnosti u cilju jačanja sindikalne organiziranosti, povećanja kapaciteta kolektivnog pregovaranja i ostvarivanja prava na učešće u socijalnom dijalogu za poboljšavanje radnih uslova radnika.

Cilj memoranduma je  i umrežavanje i koordinacija dva sindikata za  zakonitu primjenu svih instrumenata sindikalne borbe, koja uključuje i pravo štrajka kao zadnje mjere.

U memorandumu se njegovi potpisnici pozivaju na Ustav kao temeljni pravni akt BiH koji je iznad svih zakona i drugih odredbi koje reguliraju oblast radno pravnih odnosa i ističe da bez poštivanja Ustavom utvrđenih međunarodnih standarda  koji uključuju i međunarodne standarde za zaštitu prava na rad , sindikalno organiziranje i slobodno udruživanje , koji su utvrđeni Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima kao i konvencijama Međunarodne organizacije rada..

Memorandum je potpisan u okviru panel diskusije  o položaju i ulozi sindikata i značaju sindikalnog povezivanja , te položaju radnika kompanije ArcelorMittal Prijedor i Zenica održane u Prijedoru 27. maja.

Rašid Fetić, predsjednik Sindikata ArcelorMittal Zenica potpisuje Memorandum o razumijevanju i saradnji

Sindikate ne voli ni država  ni poslodavci, jedna je od poruka koja se čula na panel diskusiji predstavnika sindikata iz oba bosanskohercegovačka entiteta. Težnja i vlasti i poslodavaca je stoga, umjesto da sindikate prihvataju kao ravnopravne partnere u socijalnom dijalogu, da ih unište ili u najvećoj mogućoj mjeri obesmisle njihovo djelovanje .

Upravo zbog toga samo razgovorima i zajedničkim djelovanjem sindikata može se adekvatno odgovoriti poslodavcima, poručio je Dario Antonić, predsjednik Sindikalne organizacije ArcelorMittal Prijedor.

Cilj panel diskusije bilo je i razmatranje načina kako unaprijediti međusindikalne dijaloge, kao oblik jačanja pregovaračke pozicije sa poslodavcima , a na bazi iskustava međusobne podrške Sindikalne organizacije ArcelorMittal Prijedor i Sindikata ArcelorMittal  Zenica.

Političko teritorijalno ustrojstvo BiH ne smije biti prepreka za saradnju sindikata bez obzira u kojem entitetu djeluju jer su radničke/ sindikalne borbe jednake i neophodno je za odgovore na njih tražiti i nalaziti istovjetne metode djelovanja. Samo na taj način, o čemu svjedoči i iskustvo dosadašnje saradnje SOAMP i SAMZ , mogu se privoliti poslodavci da radnicima osiguraju identične uvjete rada  i naknade za taj rad.

Razjedinjena sindikalna scena u BiH, krovni sindikati u BiH koji su više okrenuti liderskim pozicijama u svojim redovima nego borbi za radnička prava, dovela je do gubljenja povjerenja radnika u sindikate u cjelini. Stoga je od posebnog značaja radnicima, kako onim starijih generacija, a posebno mladoj radnoj snazi objasniti ulogu sindikata u tranzicijskom društvu. BiH kao država male, periferne ekonomije širom je otvorila vrata neoliberalnom kapitalizmu koji je isključivo okrenut vlastitom profitu i ne pokazuje interes za socijalnu solidarnost. Za rezultat to ima sve izraženiji odliv radne snage pa su, kada su vlasti također zabavljene očuvanjem vlastitih položaja moći, sindikati ti koji trebaju insistirati  i organizirano se zalagati na poboljšanje uvjeta rada, poštivanjem radno pravno zakonodavstva, većim zaradama i tako očuvati cjelokupno društvo od ekonomskog propadanja.

U prilog donosimo  Zaključke sa održane panel diskusije na temu održive saradnje Sindikata u BiH,kao i trenutnog stanja u kompaniji ArcelorMittal Prijedor i ArcelorMittal Zenica:

  1. Unaprijediti saradnju Sindikata na nivou BiH, kao i uključivanje što većeg broja sindikalnih organizacija koje nisu dosada imale ovu praksu komunikacije i rada na terenu;
  • Nastaviti sa održavanjem međusindikalnih konferencija sa uključivanjem što većeg broja stručnih predavača iz oblasti radno-pravnog zakonodavstva;
  • U saradnji sa pravnim ekspertima kroz izmjene zakonskih rješenja, pravilnika i statuta Sindikalnih organizacija doći do pozicije u kojoj će Sindikati pregovarati visinu cijene rada i koeficijente samo za članove Sindikalnih organizacija (uskladiti rješenja sa zemljama EU koje imaju takva rješenja);
  • Uključivanje što većeg broja mlađih radnika u sindikate i rad na terenu u sklopu ideje o tranziciji Sindikata i modernizaciji kroz primjenu savremenih tehnologija i dostignuća na tom polju;
  • Poslati jasnu poruku posladavcima da su prošla vremena kapitalističko-robovlasničkog odnosa prema radnicima i da samo zadovoljan i motivisan radnik može biti produktivan i društveno koristan;
  • Aktivno raditi na animiranju medija i korištenju svih vrsta društvenih mreža u svrhu propagiranja problema radnika na teritoriji BiH i naravno izještavanju o sindikalnom djelovanju;
  • Sindikalne organizacije AMP i AMZ šalju jasnu poruku Kompaniji ArcelorMittal, prvenstveno njihovim Direktorima u Zenici i Prijedoru da neće dozvoliti dalje destruktivno djelovanje u  vidu donošenja odluka koje su na štetu radnika, kao i eventualno donošenje odluka o slanju radnika na nezakonito čekanje posla čime rizik poslovanja žele prebaciti sa sebe na radnike i njihove porodice – poslodavac ima obavezu radniku sa kojim je zaključio ugovor o radu osigurati posao i isplatiti mu pravičnu platu;
  • Sindikalne organizacije AMP i AMZ. traže hitno reagovanje Korporacije po pitanju  donošenje strateških planova čiji je cilj održivost i dugoročnost proizvodnje na teritoriji BiH, kao i uvažavanje Sindikata koji su jedni zakonski predstavnici radnika i bez čije saglasnosti nije moguće donositi odluke;
  • Sindikalne organizacije AMP i AMZ zahtijevaju od uprava u Zenici i Prijedoru  hitne pregovore o novim koletivnim ugovorima kojima će, u uslovima ove galopirajuće inflacije, biti značajno povećana materijalna prava radnika;
  1. Od Savjeta ministara, Federalne vlade i Vlade RS se traži puni angažman u rješavanju eventualnih problema koji mogu nastati kao posljedica planskog destruktivnog djelovanja poslodavaca sa ciljem trgovanja radnicima između Kompanija i Vlada, a sve u svrhu povećanja dobiti i umanjivanja radničkih prava.

Istražite više